สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 104
มัสยิดประชาบำรุง
ที่ตั้ง หมู่ที่: 6  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: เขาทอง  อำเภอ: เมือง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81000  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
                                                        ประวัติมัสยิด ประชาบำรุง (บ้านท่าทองหลาง)

                                               ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 (ท่าทองหลาง) ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่

           เมื่อปี พศ.2516 มัสยิดประชาบำรุงได้เริ่มก่อสร้างบนที่ดิน จำนวน 1 ไร่ โดยนายหีด สูนสัก และ นางบีหยัน สูนสักได้ทำการวากัฟที่ดินในการก่อสร้างมัสยิดซึ่งชาวบ้านท่าทองหลางได้ร่วมมือกันสร้างมัสยิดหลังแรกขึ้นโดยมี ฮัจยีกาก  บุหงา เป็นอิหม่ามคนแรกของมัสยิด  นายหมีด ภูเขาทอง เป็นอิหม่ามคนที่สอง และ อิหม่ามคนที่สามคือ ฮัจยีสะม่าแอน  ประทาน หลังจากนั้นพี่น้องบ้านท่าทองหลางได้ร่วมมือกันสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้นอีกครั้งเพื่อทดแทนมัสยิดหลังเก่าขึ้นมาในปี พศ. 2527 ภายใต้การนำของ อิหม่ามสะม่าแอน ประทาน และต่อมา ฮัจยีมาหนอก มุคุระ ได้เป็นอิหม่ามคนที่สี่ นายอิสม่าแอน  โสสัน เป็นอิหม่ามคนที่ห้าฮัจยีหยาด ลูกหวาย เป็นอิหม่ามคนที่หกและปัจุบัน ฮัจยีสะม่าแอน ประทาน ได้กลับมาทำหน้าที่อิหม่ามอีกครั้ง ต่อมาชาวบ้านท่าทองหลางได้ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อจัดซื่อที่ดินเพิ่มให้กับมัสยิด ซึ่งปัจุบันมัสยิดประชาบำรุงมีที่ิดินอยู่ทั้งหมดประมาณ 3 ไร่ 

   
ประชาบำรุง
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายมนัส แขกดี นายสะม่าแอ ปาทาน นายอุดม กิ่งเล็ก
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายมนัส แขกดี นายสะม่าแอ ปาทาน นายอุดม กิ่งเล็ก
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
นายไพโจน์ กลับฉิ่ง นายทศพร เขาทอง นายอุดม กิ่งเล็ก นายมนัส แขกดี
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายไพโจน์ กลับฉิ่ง
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายทศพร เขาทอง
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายอุดม กิ่งเล็ก
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายมนัส แขกดี
นายสืบศักดิ์ บำรุง นายสุพล มุคุระ นายสมศักดิ์ โหลโป นายสุพล มุคุระ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายสืบศักดิ์ บำรุง
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายสุพล มุคุระ
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสมศักดิ์ โหลโป
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายสุพล มุคุระ
นายดลร่อหมาน กลับฉิ่ง นายเหรม แขกดี นายสุนทร มุคุระ นายสุเทพ ชายเขาทอง
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายดลร่อหมาน กลับฉิ่ง
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายเหรม แขกดี
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายสุนทร มุคุระ
ประสานงานทั่วไป
นายสุเทพ ชายเขาทอง

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th