สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 109
มัสยิดสังคมอิสลามป่างาม
ที่ตั้ง หมู่ที่: 3  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองหิน  อำเภอ: อ่าวลึก  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81110  เบอร์โทรฯ: 0892986175
ข้อมูลทั่วไป
สังคมอิสลามป่างาม
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายปิยะชาย จงกลบาล นายปรีดา ทับโทน นายสมาน บ้านนบ
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายปิยะชาย จงกลบาล นายปรีดา ทับโทน นายสมาน บ้านนบ
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 0892896175 เบอร์โทรศัพท์: 0847449872
นายดลหล้า ผลาการ นายว่าการ นายาว นายธีระศักดิ์ สิงฆาฬะ
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายดลหล้า ผลาการ
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายว่าการ นายาว
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายธีระศักดิ์ สิงฆาฬะ
นายสมบัติ กองสิน นายจรูญ ทำศรี นายสมาน บ้านนบ นายปิยะชาย จงกลบาล
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายสมบัติ กองสิน
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายจรูญ ทำศรี
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสมาน บ้านนบ
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายปิยะชาย จงกลบาล
นายสมบูรณ์ หมันหมาด นายดลหล้อ ดำเชื้อ
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายสมาน เหมมัน
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายสมบูรณ์ หมันหมาด
ประสานงานทั่วไป
นายดลหล้อ ดำเชื้อ

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th