สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 110
มัสยิดบ้านท่ายาง
ที่ตั้ง หมู่ที่: 9  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองขนาน  อำเภอ: เหนือคลอง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81130  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
บ้านท่ายาง
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายรุ่งศักดิ์  บ่อหนา นายอุเส็น  เรืองทอง นายส้าเต็บ มาศชาย
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายรุ่งศักดิ์ บ่อหนา นายอุเส็น เรืองทอง นายส้าเต็บ มาศชาย
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
นายประหยัด  จงรักษ์ นายนพดล  กาจร นายดลหล้า  เด็นหรุบ นายฮานิ  นุกุล
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายประหยัด จงรักษ์
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายนพดล กาจร
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายดลหล้า เด็นหรุบ
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายฮานิ นุกุล
นายอิบรอเหม  กุลมาศ นายย่าโกบ  การจร นายเจ๊ะเหนาะ  บ่อหนา นายประวิทย์  มาดโอสถ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายอิบรอเหม กุลมาศ
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายย่าโกบ การจร
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายเจ๊ะเหนาะ บ่อหนา
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายประวิทย์ มาดโอสถ
นายก้อเดช  ตาวัน นายริด  พยายาม นายมานัน  สุบาโกย นายอดิศร  มานพ
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายก้อเดช ตาวัน
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายริด พยายาม
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายมานัน สุบาโกย
ประสานงานทั่วไป
นายอดิศร มานพ

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th