สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 112
มัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง
ที่ตั้ง หมู่ที่: 4  ถนน/ตรอก/ซอย: -  ตำบล: ศาลาด่าน  อำเภอ: เกาะลันตา  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81150  เบอร์โทรฯ: 0828126386
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
- จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 

บ้านทุ่งหยีเพ็ง
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายยูโสบ กูลน้อย นายหยิม หมู่มาก
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายยูโสบ กูลน้อย นายหยีหมีด พยายาม นายหยิม หมู่มาก
เบอร์โทรศัพท์: 0895903817 เบอร์โทรศัพท์: 0828126386 เบอร์โทรศัพท์: 
นายนราธร หงษ์ทอง นายก่อเฉม  กูลน้อย นายสน  กสิคุณ นายห้ะหร่น  หาญกล้า
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายนราธร หงษ์ทอง
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายก่อเฉม กูลน้อย
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายสน กสิคุณ
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายห้ะหร่น หาญกล้า
นายดลหลา  นาวาเดช นายสอฝี  พยายาม นายอิศ  พยายาม นายนพดล  กสิคุณ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายดลหลา นาวาเดช
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายสอฝี พยายาม
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายอิศ พยายาม
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายนพดล กสิคุณ
นายหมาดด้า  แสวงผล นายจิตดาเร็ด  พยายาม นายไช่แหละ  พยายาม นายอภิเดช  พยายาม
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายหมาดด้า แสวงผล
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายจิตดาเร็ด พยายาม
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายไช่แหละ พยายาม
ประสานงานทั่วไป
นายอภิเดช พยายาม

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th