สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 115
มัสยิดพัฒนาอิสลาม
ที่ตั้ง หมู่ที่: 3  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองพน  อำเภอ: คลองท่อม  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81170  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
พัฒนาอิสลาม
ทำเนียบคณะกรรมการ
หลงหนัน มาศโอสถ อิหม่ามห้าหรูน ผลเงาะ อับดลเลาะห์ บรรดา
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
หลงหนัน มาศโอสถ อิหม่ามห้าหรูน ผลเงาะ อับดลเลาะห์ บรรดา
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
อิสมาอีล บรรดา แอ็น  โกงกาง วีระ วีระปัญจานนท์ คอลิด พันหวัง
เลขานุการ คณะกรรมการ
อิสมาอีล บรรดา
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
แอ็น โกงกาง
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
วีระ วีระปัญจานนท์
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
คอลิด พันหวัง
ดุล ยาแดง ภักดิ์ ควนใต้ ประดิษฐ์ คิดรอบ สามารถ จงรักษ์
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ดุล ยาแดง
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
ภักดิ์ ควนใต้
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ประดิษฐ์ คิดรอบ
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
สามารถ จงรักษ์
สมพร ลูกหยี ร่อหมาด หม้อยา หมาดเส็น ผลเงาะ เกรียงศักดิ์ บรรดา
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
สมพร ลูกหยี
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
ร่อหมาด หม้อยา
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
หมาดเส็น ผลเงาะ
ประสานงานทั่วไป
เกรียงศักดิ์ บรรดา

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th