สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 120
มัสยิดบ้านทุ่งยอ
ที่ตั้ง หมู่ที่: 12  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองพน  อำเภอ: คลองท่อม  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์:   เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
บ้านทุ่งยอ
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายนิคม สั่นสะท้าน นายหมายยู่โสบ เชื่องยาง นายอุดร สาเก
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายนิคม สั่นสะท้าน นายหมายยู่โสบ เชื่องยาง นายอุดร สาเก
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
นาย จำนงค์ เชื่องยาง นาย ชัยสิทธ์  สันสท้าน นายบรรจง  สันสท้าน นายมานะ สันสท้าน
เลขานุการ คณะกรรมการ
นาย จำนงค์ เชื่องยาง
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นาย ชัยสิทธ์ สันสท้าน
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายบรรจง สันสท้าน
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายมานะ สันสท้าน
 นาย ถาวร สันสท้าน นาย โกมล เชื่องยาง นาย อุดม หลานเด็น นาย วรรทิพย์ สาเก
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นาย ถาวร สันสท้าน
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นาย โกมล เชื่องยาง
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นาย อุดม หลานเด็น
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นาย วรรทิพย์ สาเก
นาย ปรีชา ชาญนำ้ นายสถิต สาเก นาย เดชา พยายาม นาย ต้าเสะ สาเก
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นาย ปรีชา ชาญนำ้
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายสถิต สาเก
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นาย เดชา พยายาม
ประสานงานทั่วไป
นาย ต้าเสะ สาเก

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th