สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 121
มัสยิดคลองหยีเร๊ะพัฒนา
ที่ตั้ง หมู่ที่: 13  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองพน  อำเภอ: คลองท่อม  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81170  เบอร์โทรฯ: 0899089106
ข้อมูลทั่วไป
คลองหยีเร๊ะพัฒนา
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายมนู ปัทมาสังขพิทักษ์ นายส่าม้า ผลเงาะ นายดนหล้าหมาด ผลเงาะ
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายมนู ปัทมาสังขพิทักษ์ นายส่าม้า ผลเงาะ นายดนหล้าหมาด ผลเงาะ
เบอร์โทรศัพท์: 0899716194 เบอร์โทรศัพท์: 0899089106 เบอร์โทรศัพท์: 0848524177
นายสมพงษ์ จงรักษ์ นายเดช เชื่องยาง นายธีรวิทย์ หมีนใจ นายสมนึก สาเก
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายสมพงษ์ จงรักษ์
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายเดช เชื่องยาง
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายธีรวิทย์ หมีนใจ
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายสมนึก สาเก
นายประโยชน์ หลี้หมุน นายบูหมัน ผลเงาะ นายสมัน เขียวสด นายหยูนิส ผลเงาะ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายประโยชน์ หลี้หมุน
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายบูหมัน ผลเงาะ
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสมัน เขียวสด
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายหยูนิส ผลเงาะ
นายสมศักดิ์ เกาะมดคัน นายธวัช นวนศรี นายก้อหรี บี้หนู นายหลี้บู หมัดเหย่
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายสมศักดิ์ เกาะมดคัน
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายธวัช นวนศรี
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายก้อหรี บี้หนู
ประสานงานทั่วไป
นายหลี้บู หมัดเหย่

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th