สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 122
มัสยิดมุสลิมพัฒนา
ที่ตั้ง หมู่ที่: 6  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองพน  อำเภอ: คลองท่อม  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81170  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
มัสยิดมุสลิมพัฒนา  ตั้งอยู่เลขที่122หมู่ที่6 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่     แรกเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2507โดยได้รับบริจาคที่ดินของนายส้อและห์  ลำพลในเนื้อที่ 1ไร่  หลังจากนั้นผู้อวุโสทั้งหลายได้ประชุมลงมติว่าเนื้อที่ 1ไร่นั้ไม่เพียงพอกับการสร้างมัสยิดดั้งนั้นผู้อวุโสประกอบไปด้วยนายดน จงรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น นายบ่าว ขาวแขก นายอ้น ชาวนา นายทน จงรักษ์ นายต้าเห จงรักษ์และบุคคลอื่นๆที่เป็นบุคคลสำคัญอีกหลายคนร่วมกันบริจาคเพิ่มเติม ซึ่งได้เนื้อที่ 1ไร่ 2งาน 45ตารางวา หลังจากนั้นได้ก่อสร้างมัสยิดหลังนี้ด้วยพลังของชาวบ้านในหมู่บ้านนี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ตั้งอีหม่ามคนแรกคื่อ นายหมาดเล๊ะ บ่อม่วง      เมื่อปี พ.ศ.2510 ได้แต่งตั้ง นาย ร้อเหยด ภักดีอรัญ เป็นอีหม่าม นาย ตาบ จงรักษ์ เป็นคอเตบ นาย หลงสัน จงรักษ์ เป็นบิหลัน หลังจากนั้นเปลี่ยนมาเป็น นาย ร้อเหยด ภักดีอรัญ เป็นอีหม่าม นาย ดือเระ คารี เป็นคอเตบ และ นาย ม่าสา จงรักษ์ เป็น บิหลัน และในวันที่      นายร้อเหยด ได้ลาออกจากตำแหน่ง  ได้ทำการคัดเลื่อกอีหมำคนใหม่ขึ้นในวันที่  19 ก.ค 59 และนายดือเระ คารี ใด้รับคัดเลื่อกให้เป็นอีหมำคนใหม่และนายสมศักดิ์ ภักดีอรัญเป็นคอเตบในปัจจุบัน          


มุสลิมพัฒนา
ทำเนียบคณะกรรมการ
สมศักดิ์-ภักดีอรัญ ดือเระ-คารี มาสา-จงรักษ์
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
สมศักดิ์-ภักดีอรัญ ดือเระ-คารี มาสา-จงรักษ์
เบอร์โทรศัพท์: 0861204484 เบอร์โทรศัพท์: 0862794517 เบอร์โทรศัพท์: 
ปรีชา ชาวนา บ่าเหรน-ชาวนา ประภาส-หลานอา สุริยัน-สั่นสะท้าน
เลขานุการ คณะกรรมการ
ปรีชา ชาวนา
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
บ่าเหรน-ชาวนา
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
ประภาส-หลานอา
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
สุริยัน-สั่นสะท้าน
ธีรพล-เวลาดี บิลาล-ศรีอาหมัด อาหลี วีระปัญจานนท์ ยะโกบ สั่นสะท้าน
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ธีรพล-เวลาดี
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
บิลาล-ศรีอาหมัด
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
อาหลี วีระปัญจานนท์
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
ยะโกบ สั่นสะท้าน
ต้าขัวญ-จงรักษ์ เฉลียว-จงรักษ์ ธนากร หมดจด สาริ-เชื่องยาง
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
ต้าขัวญ-จงรักษ์
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
เฉลียว-จงรักษ์
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ธนากร หมดจด
ประสานงานทั่วไป
สาริ-เชื่องยาง

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th