สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 129
มัสยิดพัฒนาอิสลามท่าพรุ
ที่ตั้ง หมู่ที่: 5  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: เขาทอง  อำเภอ: เมือง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81000  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
พัฒนาอิสลามท่าพรุ
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายสุวัชย์ สาระยาน นายมะหมูด รักดี นายดลอ่าเฉ็ม วันศุกร์
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายสุวัชย์ สาระยาน นายมะหมูด รักดี นายดลอ่าเฉ็ม วันศุกร์
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
นาย สมคิด วันศุกร์ นายอุทิศ จิตนารี นายย่าโกบ จิตนารี นายไพโรจน์ เหล่าเส็น
เลขานุการ คณะกรรมการ
นาย สมคิด วันศุกร์
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายอุทิศ จิตนารี
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายย่าโกบ จิตนารี
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายไพโรจน์ เหล่าเส็น
นาย สมภพ โดยประสงค์ นายดำรงณ์ เย็บปักษ์ นายณรงค์ เย็บปักษ์
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นาย สมภพ โดยประสงค์
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นาย สุนทร โหดสุวรรณ
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายดำรงณ์ เย็บปักษ์
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายณรงค์ เย็บปักษ์
นายสมปอง เหล่าเส็น นายประมินทร์ เพ็ชรรักษ์ นายหวันหมะ ขุนดำริ
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายสมปอง เหล่าเส็น
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายประมินทร์ เพ็ชรรักษ์
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายอภิศักดิ์ ดินแดง
ประสานงานทั่วไป
นายหวันหมะ ขุนดำริ

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th