สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 130
มัสยิดนูรุ้ลอีบาดะห์(คลองประสงค์)
ที่ตั้ง หมู่ที่: 4  ถนน/ตรอก/ซอย: นานอก-บางขนุน  ตำบล: คลองประสงค์  อำเภอ: เมือง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81000  เบอร์โทรฯ: 0862818036
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
                                                   ประวัติความเป็นมาของมัสยิดนูรุลอีบาดะห์

           เมื่อปี พ.ศ. 2517 ได้มีชาวบ้านบางขนุนประมาณ 7-8 คน  นำโดย นาย สมบูรณ์ หาเหม  ได้ร่วมกันสร้างสถานที่สอนศาสนา

ขนาด กว้าง  4  เมตร  ยาว  8  เมตร  หลังคามุงกระเบื้องไม่มีฝาผนัง บนเนื้อที่ 1ไร่ บริจากโดยนาย สว่าง หาเหม  และต่อมาเมื่อปี

พ.ศ.2518  ได้มีชาวบ้านมาร่วมทำกิจกรรมเพิ่มขึ่นเรื่อยๆ ทางแกนนำจึงได้มีการเรียกประชุม เพื่อจะสร้างมัสยิดสักหลังหนึ่ง และในที่

สุดชาวบ้านต่างเห็นพ้องกัน ให้สถานที่สอนศาสนาที่มีอยู่แล้วเป็นมัสยิด โดยใช้ชื่อว่า มัสยิดนูรุลอีบาดะห์

                                      และได้จดทะเบียนทูกต้องตามกฎหมายเมื่อปีพ.ศ. 2525

          โดยมี    นาย อุหมาด  ดำกุล          เป็นอีหม่าม

                     นาย สมบูรณ์  หาเหม        เป็นคอเต็บ

                     นาย มาอีน     เล็กดำ        เป็นบิหล่าน
นูรุ้ลอีบาดะห์(คลองประสงค์)
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายสายันห์ คนรู้ นายสมศักดิ์  หาเหม นายสมปอง	หาเหม
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายสายันห์ คนรู้ นายสมศักดิ์ หาเหม นายสมปอง หาเหม
เบอร์โทรศัพท์: 0862817685 เบอร์โทรศัพท์: 0862818036 เบอร์โทรศัพท์: 0898751929
สุทัศน์	พรหมปรุง อารอบ	หาเหม ธีรยุทธ มุ่งกิจ ประยงค์ หมันบุตร
เลขานุการ คณะกรรมการ
สุทัศน์ พรหมปรุง
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
อารอบ หาเหม
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
ธีรยุทธ มุ่งกิจ
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
ประยงค์ หมันบุตร
สุทธิพงษ์	พรหมปรุง บุญช่วย	หาบหา สมพร	บุตรเมือง กิติพงษ์	พรหมปรุง
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
สุทธิพงษ์ พรหมปรุง
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
บุญช่วย หาบหา
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สมพร บุตรเมือง
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
กิติพงษ์ พรหมปรุง
วิพัก	ธรรมใจ มานิตย์	โกบกุล รัฐพล	นาเมือง	อารีย์ หาเหม
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
วิพัก ธรรมใจ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
มานิตย์ โกบกุล
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
รัฐพล นาเมือง
ประสานงานทั่วไป
อารีย์ หาเหม

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th