สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 131
มัสยิดบ้านเกาะฮั่ง
ที่ตั้ง หมู่ที่: 4  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: เกาะศรีบอยา  อำเภอ: เหนือคลอง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81130  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
มัสยิดบ้านเกาะฮั่ง เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พศ.2512 ผู้เริ่มก่อตั่งชื่อ นายยูโส หลานตำ มีที่ดินจำนวน.   ไร่  ผู้บริจาคที่ดินคือ นายยูโส หลานตำ ได้จดทะเบียนมัสยิดต่อสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่  เมื่อวันที.  เดือน  พศ.     ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน เกาะฮั่ง เป็นเกาะขนาดเล็กมีหมู่บ้านเดียว ติดกับอำเภอคลองท่อมและอำเภอเกาะลันตา มีเนื้อที่ประมาณ3000 กว่าไร่ มีประชากรประมาณ500 กว่าคน เป็นมุสลิม70% พุทธ30% อาชีพเกษตรกรและประมงชายฝั่ง เริ่มแรกมีชาวมาเลเซีย2คนผัวเมียเดินทางมาทางเรือได้มาตั่งที่อยู่ที่นี่ และได้พบหินชนิดหนึ่งสวยงามมีสีดำ ได้ตั้งชื่อว่า "ฮั่ง" ต่อมามีคนมาอาศัยเพิ่มขึ้นแล้วได้เรียกที่นี้ว่าเกาะฮั่ง ในช่วงประมาณ 80 กว่าปีที่แล้ว ได้มีเถ้าแก่จากจังหวัดภูเก็ต มาสร้างโรงเลื่อยขนาดใหญ่เป็นแหล่งค้าไม้และที่พักของเรือขนสินค้าต่างๆจากประเทศจีนและประเทศสิงคโปร์ (โรงเตี๊ยม) และได้หยุดกิจการไปในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2.    ตั่งแต่เริ่มก่อตั้งมัสยิด พศ. 2512 จนถึงปัจจุบัน มีทำเนียบอีกท่าม คอเตบ บีหลัน ดังต่อไปนี้.     
      ปี พศ. 2512    ถึงปี พศ. 2522   มีผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้                                                       
     1. นาย ยูสู                        นามสกุล. หลานตำ.           ดำรงตำแหน่ง อีหม่าม.                                                                                                                                                                                                           
     2. นาย หมาดเสด             นามสกุล. หลานตำ.           ดำรงตำแหน่ง คอเตบ
     3. นาย บีหรบ.                  นามสกุล. หลานตำ.           ดำรงตำแหน่ง วิหลั่น
     ปี พศ.            ถึงปี พศ.            มีผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ 
     1. นาย. บีหรบ.                 นามสกุล. หลานตำ.           ดำรงตำแหน่ง  อีหม่าม
     2. นาย. สามะ.                  นามสกุล. บุตรไกร.            ดำรงตำแหน่ง  คอเตบ
     3. นาย. ว่าง.                     นามสกุล  ยุมเก.                ดำรงตำแหน่ง. บีหลั่น
     ปี พศ. 2553    ถึงปี พศ. ปัจจุบัน   มีผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ 
     1. นาย สมศักดิ์.                นามสกุล. ขาวแดง.            ดำรงตำแหน่ง. อีหม่าม
     2. นาย อุไรโรจน์.              นามสกุล. ช่างสนั่น.           ดำรงตำแหน่ง. คอเตบ
     3. นาย. หมาดหาด.           นามสกุล. ยุมเก.                ดำรงตำแหน่ง. บีหลั่น

                                                                                                                                 
บ้านเกาะฮั่ง
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายอุไรโรจน์ ช่างสนั้น นายสมศักดิ์ ขาวแดง นายหมาดหยาด
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายอุไรโรจน์ ช่างสนั้น นายสมศักดิ์ ขาวแดง นายหมาดหยาด
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
นายมนัส เจริญไพบูลย์พงศ์ นายอิทธิฤทธิ์ หลานตำ นายสุรินทร์ทิพย์ ขาววงศ์ นายวิชัย หลานตำ
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายมนัส เจริญไพบูลย์พงศ์
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายอิทธิฤทธิ์ หลานตำ
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายสุรินทร์ทิพย์ ขาววงศ์
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายวิชัย หลานตำ
นายสมนึก บ้าเหร็ม นายชูทวี หลานตำ นายสมยศ ช่างสนั่น นายรีหยา หลานตำ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายสมนึก บ้าเหร็ม
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายชูทวี หลานตำ
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสมยศ ช่างสนั่น
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายรีหยา หลานตำ
นายโสพน วันช่วย นายสุพจน์ หลานตำ นายบุญเลิศ ช่างสนั่น นายจตุพร วันช่วย
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายโสพน วันช่วย
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายสุพจน์ หลานตำ
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายบุญเลิศ ช่างสนั่น
ประสานงานทั่วไป
นายจตุพร วันช่วย

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th