สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 139
มัสยิดบ้านมูสา
ที่ตั้ง หมู่ที่: 5  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองพน  อำเภอ: คลองท่อม  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81120  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
บ้านมูสา
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายสุคนธ์  น้ำใส นายก่อเกียรติ  ศรีวาจา นายสัน  หลานอา
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายสุคนธ์ น้ำใส นายก่อเกียรติ ศรีวาจา นายสัน หลานอา
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
นายประจวบ เชื่องยาง นายประดับ ทำเผือก นายอนันต์ ทำเผือก นายอนุชา ชาวน้ำ
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายประจวบ เชื่องยาง
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายประดับ ทำเผือก
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายอนันต์ ทำเผือก
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายอนุชา ชาวน้ำ
นายสมพงศ์ สั่นสะท้าน นายสมคิด ทำเผือก นายมานับ ทำเผือก นายอภัย แดงร่า
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายสมพงศ์ สั่นสะท้าน
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายสมคิด ทำเผือก
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายมานับ ทำเผือก
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายอภัย แดงร่า
นายสมบูรณ์ ขาวแขก นายฮาเสด จงรักษ์ นายอานนท์ ชาวน้ำ
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายสมบูรณ์ ขาวแขก
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายฮาเสด จงรักษ์
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ประสานงานทั่วไป
นายอานนท์ ชาวน้ำ

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th