สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 146
มัสยิดนูรุ้ลปาดะห์
ที่ตั้ง หมู่ที่: 2  ถนน/ตรอก/ซอย: บ้านนบ-เขาพนม  ตำบล: คลองหิน  อำเภอ: อ่าวลึก  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81110  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
นูรุ้ลปาดะห์
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายประสิทธิ์ มาตรบุตร นายอุหมาด บ้านนบ นายดลหร้อเดช ถวายเชื้อ
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายประสิทธิ์ มาตรบุตร นายอุหมาด บ้านนบ นายดลหร้อเดช ถวายเชื้อ
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
นายวินิจ พึ่งหล้า นายอาสัน บ้านนบ นายแอ  หวันสะมาแอ นายดลยาหมีน บ้านนบ
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายวินิจ พึ่งหล้า
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายอาสัน บ้านนบ
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายแอ หวันสะมาแอ
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายดลยาหมีน บ้านนบ
นายสุวรรณ มาตย์บุตร นายอนันต์ แสวงผล นายเหร็ม พึ่งหล้า นายนิรันดิ์ ดาราพันธ์
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายสุวรรณ มาตย์บุตร
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายอนันต์ แสวงผล
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายเหร็ม พึ่งหล้า
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายนิรันดิ์ ดาราพันธ์
นายสมหมาย พึ่งหล้า นายสมศักดิ์ บ้านนบ นายก้าเหร็ม บ้านนบ นายอเดย์ นพรัตน์
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายสมหมาย พึ่งหล้า
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายสมศักดิ์ บ้านนบ
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายก้าเหร็ม บ้านนบ
ประสานงานทั่วไป
นายอเดย์ นพรัตน์

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th