สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 150
มัสยิดดารุลอามาล
ที่ตั้ง หมู่ที่: 2  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองขนาน  อำเภอ: เหนือคลอง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81130  เบอร์โทรฯ: 0884486332
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
ผู้ริเริ่ม คือ นายบัยโร๊ะห์ มาศโอสถ และฮัจญีย์ อุหมาก มาศหวัง ได้เปิดทำการสอนอัลกรุอ่านให้กับบุตร-หลาน ในหมู่บ้านห้วยโสกเป็นระยะเวลาหนึ่ง ต่อมามีผู้ประสงค์บริจาค(วากัฟ)ที่ดินเพื่อก่อสร้างมัสยิดและกุโบร์ คือ ฮัจญีย์ เจ๊ะหาด มาศโอสถ และฮัจย์อับดุลเลาะห์ หมุดเและ ซึ้งในครั้งนั้นได้มีการจัดประชุมชาวบ้านห้วยโสกและบรรดาผู้อาวุโส เช่น นายฮัจญีย์หมาด มาศโอสถ-ฮัจญีย์อิบรอเหม มาศโอสถ เพื่อนำเสนอขอมติจัดตั้งมัสยิดในหมู่บ้านแห้งนี้และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำจังหวัดกระบี่ในขณะนั้น เมื่อปี พ.ศ.2520 มีนามชื่อว่า มัสยิดดารุลอามาล เลขที่ 150 ม.2 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โดยมติเห็นชอบเสนอให้ นายสุเทพ หมุดและ (ฮัจญีย์อับดุลเลาะห์) ทำหน้าที่เป็นอีหม่าม ในขณะนั้น ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งเรื่อยมาจนถึงปัจุบันนี้
          ทำเนียบอีหม่าม
1.นายฮัจญีย์สุเทพ หมุดและ
2.นายอรุณ มาศโอสถ
3.นายประเสริฐ ไหมดำ (ปัจจุบัน)
ดารุลอามาล
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายสมเกียรติ รู้รอบ นาย ประเสริฐ ไหมดำ นาย อับอลรอหมาน สารภี
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายสมเกียรติ รู้รอบ นาย ประเสริฐ ไหมดำ นาย อับอลรอหมาน สารภี
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 0849253721 เบอร์โทรศัพท์: 
นาย วายุ กิ่งเล็ก นาย หรีม มาศโอสถ นาย มารุต นันทบุตร
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายดำรงค์ มาศโอสถ
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นาย วายุ กิ่งเล็ก
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นาย หรีม มาศโอสถ
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นาย มารุต นันทบุตร
นายสุธรรม ควนใต้ นาย ณัฎฐนนท์ ไหมดำ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายภานุมาศ มาศโอสถ
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายสุธรรม ควนใต้
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายอับดุลฮาซิป โต๊ะเปียะ
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นาย ณัฎฐนนท์ ไหมดำ
นายสุริตย์ ศรีคง นายเจ๊ะสัน ด้าโอ นาย ไพรัตน์ มาศโอสถ
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายสุริตย์ ศรีคง
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายน้าหยัน ตาวัน
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายเจ๊ะสัน ด้าโอ
ประสานงานทั่วไป
นาย ไพรัตน์ มาศโอสถ

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th