สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 151
มัสยิดนูรุลมูฮายีรีน
ที่ตั้ง หมู่ที่: 6  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองท่อมเหนือ  อำเภอ: คลองท่อม  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81120  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
ประวิติมัสยิดนูรุล้มูฮาญีรีน บ้านนิคมหน้าเขา
 ในปี พ.ศ.2523 ได้มีโครงการจากกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ จัดสรรที่ดินให้กับราษฎรที่ไม่มีที่ทำกินตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอคลองท่่อมจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2519 จึงได้มีราษฎรบางส่วนจากหมู่บ้านแสงวิมาน(นครศรีธรรมราช)และอีกบางส่วนจากสวนป่าต.เพหลาอ.คลองท่อมจ.กระบี่ได้อพยพมาอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ หลังจากนั้นไดมีการสร้างบาลาเศาะห์(สถานที่ปฏิบัติสาศนกิจ)เป็นอาคารไม้ ซึ้งอยู่ทางทิศเหนือของมัสยิดแห่งนี้ประมาณ 50เมตรและได้แต่งตั้งนายชาญ แสงวิมาน(จูฟาน)เป็นอีหม่ามในสมัยนั้น ซึ่งเดิมทีพื้นที่ตรงนี้เป็นที่พักของคนงานเหมืองแร่ เมื่อเหมืองแร่ได้ยกเลิกสัมปทาน จึงได้มีการพื้นที่บริเวณนี้โดยรอบเอาไว้เพื่อสร้างมัสยิด โดยได้ขออณุญาติจากกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 2ธันวาคม 2524 เพื่อสร้างมัสยิด หลังจากนั้นได้มีการจัดหาเงินทุนขอรับบริจาค จากญาติพี่น้องทางกรุงเทพมหานครและที่อื่นๆเพื่อสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้น(คือเป็นหลังปัจจุบัน)และได้จดทะเบียนมัสยิดขึ้นในปีพ.ศ.2540 พร้อมตั้งชื่อมัสยิดหลังนี้ว่า มัสยิดนูรุ้ลมูฮ่ญีรีน(แสงสว่างแห่งผู้อพยพ)โดยมีนายสุรินทร์ มัสและเป็นอีหม่ามประจำมัสยิดซึ่งอยู่ในสมัยของฮัจยีวาเฮด กิ่งเล็ก ดำรงตำแหน่งเป็นประธานอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ในสมัยนั้น ต่อมาได้มีการปรับปรุง ต่อเติมมัสยิดและสร้างอาคารสอนสาศนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
นูรุลมูฮายีรีน
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายนิพล หมัดซาและ นายฮาซัน หะสะเล็ม ฮัจยีตะผา  บุญเทพ
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายนิพล หมัดซาและ นายฮาซัน หะสะเล็ม ฮัจยีตะผา บุญเทพ
เบอร์โทรศัพท์: 0878832622 เบอร์โทรศัพท์: 0800401077 เบอร์โทรศัพท์: 0811881203
นายวัลลภ มูลสะอาด นายสุเทพ แสงวิมาน นายนิติกร ทะนะแสง นายสมจิตร บุญเทพ
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายวัลลภ มูลสะอาด
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายสุเทพ แสงวิมาน
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายนิติกร ทะนะแสง
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายสมจิตร บุญเทพ
นายสุรัตน์ ภู่ทับทิม นายเกษม หมัดยุโกบ นายชูศักดิ์ ราตรี นายประวิน เจ๊ะสัน
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายสุรัตน์ ภู่ทับทิม
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายเกษม หมัดยุโกบ
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายชูศักดิ์ ราตรี
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายประวิน เจ๊ะสัน
นายอุส่าห์ เอียดพล นายอนุมัติ อะหมัดตอเฮต นายอะหมาด มะหมีน นายนิรันดร มัสและ
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายอุส่าห์ เอียดพล
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายอนุมัติ อะหมัดตอเฮต
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายอะหมาด มะหมีน
ประสานงานทั่วไป
นายนิรันดร มัสและ

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th