สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 181
มัสยิดดารุสสลาม (พรุตรีด)
ที่ตั้ง หมู่ที่: 5  ถนน/ตรอก/ซอย:  นาออก - คลองขนาน  ตำบล: คลองขนาน  อำเภอ: เหนือคลอง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81130  เบอร์โทรฯ: 0862725582
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
มัสยิดพรุตรีดได้เริ่มก่อตั้งจากชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ ซึ่งขณะนั้นมีเพียง 10ครัวเรือน บ้านพรุตรีดตั้งอยู่กลางป่าระหว่างบ้านนาออก-คลองขนาน
ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและหาของป่า โดยการนำของนายหมาดโรบ นายสบู่ นายหลงหมัน นายหมาดหยีด นายอูหมาก และได้รวมตัวกันสร้างมัสยิดหลังแรก ชื่อมัสยิดพรุตรีด โดยนายหมาดโรบเป็นผู้วากัฟที่ดินให้ ซึ่งมีนายหมาดหยีด กูลหลักเป็นอีหม่ามประมาณ 10 ปี มัสยิดก็เริ่มทรุดโทรม ต่อมาในปีพ.ศ.2535 ทางอบต.คลองขนานได้สร้างอาคารเอนกประสงค์ขึ้นมา และชาวบ้านได้ใช้อาคารดังกล่าวปฏิบัติศาสนกิจแทนมัสยิดหลังเก่า ต่อมาในปีพ.ศ.2541ได้รับเงินอุดหนุนจากมูลนิธิต่างประเทศ และงบประมาณบางส่วนจากชาวบ้าน ร่วมก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่หลังเล็กๆในที่ดินแปลงเดิม และนายหมาดหยีดก็ลาออกจากอีหม่าม เนื่องจากชรา และชาวบ้านได้เลือกนายเกษม มามาตย์ เป็นอีหม่ามแทนนายหมาดหยีด ต่อมาประชากรมากขึ้นและได้มีการต่อเติมมัสยิด ชาวบ้านทั้งหมดมีมติให้คัดเลือกอีหม่าม และกรรมการชุดใหม่ โดยนายดลกอณี ยีเต๊ะ ได้รับเลือกเป็นอีหม่าม นายนรินทร์ เป็นคอเต็บ นายหมูด เป็นบิหลั่น ปี 2548 กรรมการ และชาวบ้านได้ต่อเติมมัสยิดให้ใหญ่ขึ้นจนสามารถรองรับผู้คนได้จำนวนมาก และได้จดทะเบียนเป็นทางการในปี พ.ศ.2551 ปัจจุบันมัสยิดชื่อดารุสสลาม เลขที่ 181หมูที่ 5ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่   คำขวัญมัสยิด ละหมาดรวมกัน 5 เวลาอย่าได้ขาด รักษาความสะอาดทุกๆที่ ดำเนินชีวิตตามซุนนะห์นบี สร้างสรรค์สิ่งที่ดี ให้สังคม
ดารุสสลาม  (พรุตรีด)
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายนรินทร์ ชลธี นายดลกอหนี ยีเต๊ะ นายหมูด สาระภี
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายนรินทร์ ชลธี นายดลกอหนี ยีเต๊ะ นายหมูด สาระภี
เบอร์โทรศัพท์: 0862725582 เบอร์โทรศัพท์: 0901538171 เบอร์โทรศัพท์: 0884428019
นายอัสนัย ยะลา นายอุดม ยะลา นายธนากร หมาดสา นายเฉลิมชัย สามารถ
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายอัสนัย ยะลา
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายอุดม ยะลา
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายธนากร หมาดสา
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายเฉลิมชัย สามารถ
นายอดิสรณ์ ชลธี นายสมคิด ฝากุล นายอนันต์ หาญกล้า นายเจ๊ะหัน ยะลา
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายอดิสรณ์ ชลธี
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายสมคิด ฝากุล
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายอนันต์ หาญกล้า
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายเจ๊ะหัน ยะลา
นายวาเหตุ มามาตย์ นายดลหร้าหมาน จงรักษ์ นายบูบากาด กุลแดง นายเจ๊ะหมาด จงรักษ์
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายวาเหตุ มามาตย์
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายดลหร้าหมาน จงรักษ์
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายบูบากาด กุลแดง
ประสานงานทั่วไป
นายเจ๊ะหมาด จงรักษ์

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th