สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 183
มัสยิดบีลาลบินรอบาฮ์ ชุมชนท่าเล
ที่ตั้ง หมู่ที่: 1  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองประสงค์  อำเภอ: เมือง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81000  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
บีลาลบินรอบาฮ์ ชุมชนท่าเล
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายประสาร  เพ็ชรแขก นายสมาน  บุตรน้อย
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายประสาร เพ็ชรแขก นายกาสาด เกาะกลาง นายสมาน บุตรน้อย
เบอร์โทรศัพท์: 0810864428 เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายสมนึก เกาะกลาง
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายสมชาย ผิวดี
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายเชิง เกาะกลาง
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายอูเส็น บุตรหมัน
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายหร่อหมาน มาศชาย
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายสอน เกาะกลาง
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสมบูรณ์ บันาลัง
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายสมปอง ทิพย์ยอแหละ
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายมะระเหม หมินหมัน
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายย่าดิษฐ์ เกาะกลาง
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายอะหมัด หมั่นการ
ประสานงานทั่วไป
นายสวาท นาวาสมุทร์

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th