สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 184
มัสยิดนูรุลฮุดา
ที่ตั้ง หมู่ที่: 2  ถนน/ตรอก/ซอย: -  ตำบล: คลองหิน  อำเภอ: อ่าวลึก  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81110  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
นูรุลฮุดา
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายสมศักดิ์ นายาว นายหมาด  โต๊ะดอละ นายส้อแหละ  เทียมพะพลาย
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายสมศักดิ์ นายาว นายหมาด โต๊ะดอละ นายส้อแหละ เทียมพะพลาย
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
นายสุไหลหมาน กะหรีม
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายสุไหลหมาน กะหรีม
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายเหม สายวารี นายมีชัย  มุคุระ นายซาการียา ระห่างภัย
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายเหม สายวารี
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายมีชัย มุคุระ
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายสุเทพ สายวารี
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายซาการียา ระห่างภัย
นายอิสมาแอล แหละตี นายภิญโญ สาราษฎร์ นายกิมหลี  กะหรีม
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายอิสมาแอล แหละตี
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายภิญโญ สาราษฎร์
ประสานงานทั่วไป
นายกิมหลี กะหรีม

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th