สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 191
มัสยิดอะห์ลิตตักวา
ที่ตั้ง หมู่ที่: 1  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองเขม้า  อำเภอ: เหนือคลอง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81130  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
อะห์ลิตตักวา
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายอนันต์ ช่างเรือ นายอหมัด มามาตย์ นายม่าหราด  ลูกเหล็ม
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายอนันต์ ช่างเรือ นายอหมัด มามาตย์ นายม่าหราด ลูกเหล็ม
เบอร์โทรศัพท์: 0894692943 เบอร์โทรศัพท์: 0810888085 เบอร์โทรศัพท์: 
นายบัญญัติ เครือทอง นายอรุณ เถาว์กลอย นายสมศักดิ์  หมัดอาดำ นายเดช  ช่างเรือ
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายบัญญัติ เครือทอง
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายอรุณ เถาว์กลอย
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายสมศักดิ์ หมัดอาดำ
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายเดช ช่างเรือ
นายจรัญ  แส้ก้าเดีย นายเรวัตร กาหลง นายอับดลเลาะฮฺ เถาว์กลอย นายวิสิษฐ์ สาระภี
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายจรัญ แส้ก้าเดีย
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายเรวัตร กาหลง
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายอับดลเลาะฮฺ เถาว์กลอย
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายวิสิษฐ์ สาระภี
นายสุรเชษฐ์ ด้าดา นายเจ๊ะบา  สาโรจน์ นายสุวิทย์  ตาวัน นายสุเทพ เสนาะโสตร
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายสุรเชษฐ์ ด้าดา
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายเจ๊ะบา สาโรจน์
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายสุวิทย์ ตาวัน
ประสานงานทั่วไป
นายสุเทพ เสนาะโสตร

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th