สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 52
มัสยิดบ้านเหนือคลอง
ที่ตั้ง หมู่ที่: 2  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: เหนือคลอง  อำเภอ: เหนือคลอง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81130  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
      

       ด่วนที่สุด
                        ขอให้นายทะเบียนประจำมัสยิดดูแลระบบของมัสยิดให้เป็นปัจจุบัน

                                                                          จาก นายเดช      ช่างเรือ
                                                            นายทะเบียนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
บ้านเหนือคลอง
ทำเนียบคณะกรรมการ
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายสามารถ ผิวดี นายหาก จงจิตร นายยูโสบ จงจิตร
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
เลขานุการ คณะกรรมการ
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ประสานงานทั่วไป

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th