สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 142
มัสยิดอิควาตุ้ลมุสลิมีน(บ้านตลาดเก่า) เขตเทศบาล
ที่ตั้ง หมู่ที่: 0  ถนน/ตรอก/ซอย: รวมใจชน  ตำบล: กระบี่ใหญ่  อำเภอ: เมือง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81000  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
อิควาตุ้ลมุสลิมีน(บ้านตลาดเก่า) เขตเทศบาล
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายสุวิทย.   พงศ์ยูโสะ นายซุลกิฟลี. หนิเหม
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายสุวิทย. พงศ์ยูโสะ นายซุลกิฟลี. หนิเหม นายยูโสบ. สาราด
เบอร์โทรศัพท์: 0913213008 เบอร์โทรศัพท์: 0806949106 เบอร์โทรศัพท์: 0900672389
เลขานุการ คณะกรรมการ
นาย
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายสุมิตร หลานสัน
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายโชคชัย หมัดตะพงศ์
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายอิดริส บุหงารัตน์
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายเกษเล็กดา
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายอุดม. ห้วยลึก
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายอุสมาน บุหงารัตน์
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายอนันต์. เล็กดา
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายวนา วงศิวรางกูร
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นาย
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายอนุวัตร หลานหมาด
ประสานงานทั่วไป
นายหยะ เสดสัน

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th