สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 171
มัสยิดบ้านห้วยจำปูน
ที่ตั้ง หมู่ที่: 11  ถนน/ตรอก/ซอย: บ้านหว้ยจำปูน  ตำบล: คลองพน  อำเภอ: คลองท่อม  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81170  เบอร์โทรฯ: 0854780408
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมามัสยิสบ้านหวยจำปูน
     มัสยิสบ้านหายจำปูน ทะเบียนเลขที่ ๑๗๑ หมู่ ๑๑ ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระะบี่ 
เริ่มก่อสร้างเมื่อปี่พุทศักราช ๒๕๔๕ ผู้เริ่มก่อตั้งคือ นายบูสันน ทำเผือก และพี่น้องชาวหวยจำปู ในที่ดินจำนวน ๓ งาน ๗๕ ตรางวา โดยมีผู้บริจากที่ดินคือ นายหมาดดี ทำเผือก และได้ขอจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอิสงามจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พุธศักราช ๒๕๔๗ ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเป็นเวลา ๑๕ ปี เมื่อก่อสร้างได้ประมาณ ๒ปี ๖เดือน จึงได้แต่งตั้ง อิหม่าม คอเตบ บิลาน เพื่อละหมาดยุมอะฮ์โดยคณะกรรมการจังหวัดกระบี่ได้มาแต่งตั้งและสัปบุรุษห้วยจจำปูนได้เสนอเห็นชอบให้ นายมาโนช หลงศรี เป็นอีหม่าม ให้นายหยาด หลงศรี เป็นคอเตบ และให้ นายมาอะ หวังสบ เป็นบิลาน
บ้านห้วยจำปูน
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายหยาด  หลงศรี นาย มาโนช หลงศรี นาย ม่าอะ หวังสบ
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายหยาด หลงศรี นาย มาโนช หลงศรี นาย ม่าอะ หวังสบ
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 0854780408 เบอร์โทรศัพท์: 
นายอำนวย หลงศรี นายสนธยา  โต๊ะขวัญ นายมาโนช หลงศรี นาย บูสัน  ทำเผือก
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายอำนวย หลงศรี
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายสนธยา โต๊ะขวัญ
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายมาโนช หลงศรี
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นาย บูสัน ทำเผือก
นาย หมาด หาญทะเล นาย บุญเสริม  ลูกหวาย นาย ด้อหาด สูทอก นายตั้ง  จงรักษ์
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นาย หมาด หาญทะเล
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นาย บุญเสริม ลูกหวาย
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นาย ด้อหาด สูทอก
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายตั้ง จงรักษ์
นาย ด้าโหรย ขาวแขก นาย หมัด แอโส๊ะ นาย หร้อศักดิ์ ทำเผือก นายเหร็ม หลงศรี
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นาย ด้าโหรย ขาวแขก
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นาย หมัด แอโส๊ะ
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นาย หร้อศักดิ์ ทำเผือก
ประสานงานทั่วไป
นายเหร็ม หลงศรี

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th