สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 192
มัสยิดมาดินะฮ์ กระบี่ เขตเทศบาล
ที่ตั้ง หมู่ที่:   ถนน/ตรอก/ซอย: สุขสำราญ  ตำบล: ปากน้ำ  อำเภอ: เมือง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81000  เบอร์โทรฯ: 0819588405
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
ประวัติการก่อตั้งมัสยิดมาดินะฮ์โดยย่อ
ชุมชนมุสลิมกระบี่ –ท่าเรือในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ มีมาตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษไม่ต่ำกว่าหกสิบปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากขึ้นต่อไปในอนาคต ในช่วงระยะเวลาแรกชุมชนมุสลิมยังมีน้อยการรวมตัวเพื่อละหมาดวันศุกร์ จึงใช้พื้นที่ในการรวมตัวของสัปบุรุษมา ตั้งแต่เขตหมู่ที่ ๗ ตำบลไสไทย บางส่วนของหมู่ที่ ๓ ตำบลไสไทย และสัปบุรุษชุมชนมุสลิมกระบี่ – ท่าเรือในเขตเทศบาลทั้งหมด ได้รวมกันละหมาดที่มัสยิด นู่รุลฮิดายะฮ์(บ้านคลองหิน)มาตลอด ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๒๗ ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และเป็นห่วงลูกหลานในการทำอิบาดะฮ์ของนายเหยด เจ๊ะโส้ จึงได้มอบที่ดินจำนวน ๓ งาน ๘๙ ตารางวา โดยมอบเป็นมรดกร่วมกับบุคคลในครอบครัว จำนวน ๘ คน คือ นางย่าหม่า เจ๊ะโส้ (ภรรยา) นางอ่ำเหรี่ย บำรุงศรี นางประณีต จงรักษ์ นายวันชัย เจ๊ะโส้ นางจำเนียร ปกสกุล นางสาวจันทญา เจ๊ะโส้ นายสาโรจน์ เจ๊ะโส้ และนายสำราญ เจ๊ะโส้ ต่อมาคือที่ดิน โฉนดเลขที่ o๘๘๔ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นวากัฟญารียะฮ์เพื่อปลูกสร้างมัสยิดในเขตเทศบาล แต่เนื่องจากขณะนั้นจำนวนสัปบุรุษมีน้อย ไม่มีกำลังทั้งจำนวนสัปปุรุษ และกำลังทรัพย์ในการก่อสร้างมัสยิดให้เป็นรูปร่างขึ้น จึงได้ฝากหลักฐานที่ดิน โดยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวไว้กับมัสยิดดารุซซอบีรีน(บ้านในไร่) หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จ.กระบี่ เป็นการชั่วคราว เนื่องจากนายเหยด เจ๊ะโส้ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายวาเหด กิ่งเล็ก เป็นการส่วนตัว ประกอบกับยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์กรอิสลามเหมือนปัจจุบัน ซึ่งขณะนั้นเป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่และดำรงตำแหน่งเป็นอิหม่ามมัสยิดดารุซซอบีรีน(บ้านในไร่)ด้วย จนกระทั่งวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ บุตรหลานของนายเหยด เจ๊ะโส้ ส่วนหนึ่งได้ร่วมปรึกษาหารือ ถึงจุดประสงค์ของผู้บริจาคที่ดินผืนดังกล่าวให้สร้างมัสยิดตามวัตถุประสงค์เสียที จึงร่วมกันจัดงานขึ้นเพื่อระดมทุนก่อสร้างในเบื้องแรก ต่อมาได้งบประมาณจากมูลนิธิฟื้นฟูมรดกอิสลามทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งประเทศไทยประเทศคูเวต จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท และเงินบริจาคจากสัปบุรุษและพี่น้องมุสลิมทั่วไปประมาณ ๙๒๑,๐๐๐ บาท แต่ยังไม่ครบตามวงเงินก่อสร้างที่ได้ตกลงไว้ จึงขอกู้เงินก่อสร้างเพิ่มเติมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ษะกอฟะฮ์อิสลามจำกัด เป็นเงินจำนวน ๓๗๙,๐๐๐ บาทโดยผ่อนชำระรายเดือนๆละ ๕,๐๐๐ บาท จนกระทั่งก่อสร้างมัสยิดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แบบเมื่อปลายปี ๒๕๕๓ โดยมีคณะกรรมการผู้ก่อตั้งและดูแลมัสยิดมาดินะฮ์ชุดแรก
๑.นายวันชัย  เจ๊ะโส้ อิหม่าม
๒.นายสัมศักดิ์  ศรีหมาด คอเต็บ
๓.นายสุรัติ  สุนทร บิลาล
๔.นายภูสิทธิ์  หวันโส้ กรรมการ
มาดินะฮ์ กระบี่  เขตเทศบาล
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายบุญเลิศ ไพบูลย์ นายกิตตน์ เจ๊ะโส้ นายเกษม กิ่งเล็ก
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายบุญเลิศ ไพบูลย์ นายกิตตน์ เจ๊ะโส้ นายเกษม กิ่งเล็ก
เบอร์โทรศัพท์: 0810819958 เบอร์โทรศัพท์: 0894688857 เบอร์โทรศัพท์: 0936431712
นายสุรัติ สุนทร นายสมชาย หง้าฝา นายสำราญ เจ๊ะโส้ นายทรงศักดิ์ วะจิดีย์
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายสุรัติ สุนทร
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายสมชาย หง้าฝา
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายสำราญ เจ๊ะโส้
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายทรงศักดิ์ วะจิดีย์
นายวันชัย เจ๊ะโส้ นายภูสิต  หวันโส้ นายเกษม คล่องแคล่ว นายสุชาติ มาศโอสถ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายวันชัย เจ๊ะโส้
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายภูสิต หวันโส้
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายเกษม คล่องแคล่ว
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายสุชาติ มาศโอสถ
นายสุชาติ ดวงแก้ว นายสุชาติ กสิคุณ นายสมศักดิ์ ศรีหมาด นายศราวุติ ศรีคชชา
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายสุชาติ ดวงแก้ว
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายสุชาติ กสิคุณ
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายสมศักดิ์ ศรีหมาด
ประสานงานทั่วไป
นายศราวุติ ศรีคชชา

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th