สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 194
มัสยิดรอชีดาตุลอิสลามียะห์(บ้านเขาดิน)
ที่ตั้ง หมู่ที่: 4  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: ดินอุดม  อำเภอ: ลำทับ  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81120  เบอร์โทรฯ: 0815397005
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
                                                      มัสยิดรอชีดาตุลอิสลามียะห์ (บ้านเขาดิน)
      ประวัติความเป็นมาของ "มัสยิดรอชีดาตุ้ลอิสลามียะห์" (บ้านเขาดิน) เมื่ิอประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้มีมุสลิมกลุ่มหนึ่งประมาณ ๖๐ ครอบครัว อพยพพย้ายถิ่นมาจาก จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเข้ามาทำการจับจองที่ดินทำเกษตรกรรม ในพื้นที่ระหว่างรอยต่อของ จ.กระบี่-จ.นครศรีธรรมราช และได้มีการเริ่มทำการสร้างมัสยิดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๔ บนเนื้อที่ประมาณ ๑๖ ไร่ โดยการจัดสรรค์ที่ดินของชาวบ้านที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ โดยมีการดำรงตำแหน่งของอีหม่ามท่านต่างๆดังนี้
                                             ฮัจยียะโกบ ทรงอนงค์                       ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕
                                             ฮัจยีอับดุลเลาะฮ์ หมินหมัน                 ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๑๘
                                             ฮัจยียะโกบ รัตติกาล                         ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๑
                                             ฮัจยีสปาค สลาม                              ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๓๘
                                             ฮัจยีมะแอ นฤมล                              ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๕๔
                                             ฮัจยีกิริหย้า บุญเทพ                          ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน                  
รอชีดาตุลอิสลามียะห์(บ้านเขาดิน)
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายสมศักดิ์ ขุนวิสูตร กิริยา บุญเทพ นายหลุดดีน ยะเหม
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายสมศักดิ์ ขุนวิสูตร กิริยา บุญเทพ นายหลุดดีน ยะเหม
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
นายดนัย อังครา นายไพรัต รัตติกาล นายวิโรจน์ พรหมชาติ นายสำราญ สลาม
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายดนัย อังครา
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายไพรัต รัตติกาล
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายวิโรจน์ พรหมชาติ
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายสำราญ สลาม
นายสุกรี เหมหมัน นายอะสาร ต่อหอ นายประภาส ศักดิ์ นายอรุณ โทสัน
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายสุกรี เหมหมัน
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายอะสาร ต่อหอ
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายประภาส ศักดิ์
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายอรุณ โทสัน
นายสมเดช ถนอมพล นายหร่อหมาน จันทร์อุทัย นายมะหนับ โต๊ะหมัด
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายจรัญ ประสี
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายสมเดช ถนอมพล
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายหร่อหมาน จันทร์อุทัย
ประสานงานทั่วไป
นายมะหนับ โต๊ะหมัด

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th