สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 196
มัสยิดกลางตำบลคลองพน
ที่ตั้ง หมู่ที่: 1  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองพน  อำเภอ: คลองท่อม  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 80170  เบอร์โทรฯ: 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
     สืบเนื่องจากชุมชนในตลาดคลองพน ได้มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งแต่ละคนเวลาจะละหมาด หรือว่าเวลาจะละหมาดยุมอัตในวันศุกร์ ต้องกลับไปละหมาดยังมัสยิดต่างๆที่อยู่รอบๆบริเวณตลาดคลองพน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้บ้างไกลบ้างตามพื้นที่เดิมที่เคยอาศัย 
     ดังนั้นในปี 2544 ได้มีกลุ่มพ่อค้าประชาชนลงความเห็นกันว่า สมควรมีมัสยิดเพื่อไว้ทำการละหมาด ในเขตตลาดคลองพน นำโดย นายสารา ผลเงาะ นายมณี สายนุ้ย นายเจ๊ะหมาด ย่าสัน นายทวี ห้าหาบ และอีกหลายคน จึงทำให้เกิดมัสยิดกลางตำบลคลองพน แห่งนี้ขึ้นมา
                                                                                                                                   ข้อมูลโดย
                                                                                                                      ฮัจยี สารา  ผลเงาะ  (หยีหรา)
กลางตำบลคลองพน
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายมั่งสอด คมสัน นายเจ๊ะหมาด ย่าสัน นายสุเมธ เพียรกิจ
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายมั่งสอด คมสัน นายเจ๊ะหมาด ย่าสัน นายสุเมธ เพียรกิจ
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
นายมณี สายนุ้ย นายสารา ผลเงาะ นายไพโรจน์ ผลเงาะ
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายมณี สายนุ้ย
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายสารา ผลเงาะ
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายแอ วาดวงภักดิ์
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายไพโรจน์ ผลเงาะ
นายถวิล หมอยา นายสมเกียรติ จิตเที่ยง นาย สมนึก เพชรจันทร์ นายทวี ห้าหาบ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายถวิล หมอยา
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายสมเกียรติ จิตเที่ยง
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นาย สมนึก เพชรจันทร์
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายทวี ห้าหาบ
นายวินัย ค้าเรือ นายไสว หมอยา นายนภดล ชาวนา นาย มานะ ย่าสัน
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายวินัย ค้าเรือ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายไสว หมอยา
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายนภดล ชาวนา
ประสานงานทั่วไป
นาย มานะ ย่าสัน

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th