สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 199
มัสยิดรียาฎุสซอลีฮีน
ที่ตั้ง หมู่ที่: 2  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล: คลองเขม้า  อำเภอ: เหนือคลอง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81130  เบอร์โทรฯ: 0862746973
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
                                                                          ประวัติมัสยิดรียาฎุสซอลิฮีน
                                        บ้านคลองเขม้า  หมู่ที่ ๒  ตำบลคลองเขม้า  อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่
  ********************************************************************************************************************

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐  นายปรีชา  พยายาม  ได้มีดำริพิจารณาเห็นว่าบ้านคลองเขม้า  หมู่ที่ ๒  เป็นหมู่บ้านในตำบลคลองเขม้าที่ยังไม่มีมัสยิดประจำหมู่บ้าน  ประชาชนในหมู่บ้านนี้ต้องเดินทางไปร่วมละหมาดญุมอัตวันศุกร์  ที่มัสยิดอุมมุลกุรอฮฺ  ในท้องที่หมู่ที่ ๔  ตำบลคลองเขม้า  จึงได้หารือกับผู้นำระดับแกนนำในหมู่บ้านว่าจะทำอย่างไรให้หมู่บ้านคลองเขม้า  หมู่ที่ ๒  มีมัสยิดประจำหมู่บ้านเหมือนกับหมู่บ้านอื่นๆ
ในเวลาต่อมา  นายเกราะ  พยายาม  ประชาชนในท้องที่  ได้ขายที่ดินให้กับนายปรีชา  พยายาม  เพื่อขยายพื้นที่ให้กับโรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่  จำนวน ๑๐ ไร่  และได้บริจาคที่ดินวากัฟ(ทานถาวร)  ให้นายปรีชา  พยายาม  จำนวน ๑ ไร่  เพื่อให้เป็นที่ก่อสร้างมัสยิด  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจว่าจะก่อสร้างให้มัสยิดของโรงเรียนหรือมัสยิดชุมชนประจำหมู่บ้านก็ได้  หลังจากได้รับการวากัฟที่ดินซึ่งนายปรีชา  พยายาม  มีความคิดต้องการที่จะสร้างมัสยิดให้เป็นมัสยิดประจำหมู่บ้านอยู่แล้ว  จึงได้เชิญประชุมบุคคลเป็นแกนนำในระดับหมู่บ้านเพื่อหารือว่า  บัดนี้มีที่ดินสร้างมัสยิดแล้วแต่ยังไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างและจะหางบประมาณอย่างไรมาดำเนินการก่อสร้าง  จึงได้มีการเชิญบุคคลที่เป็นแกนนำสำคัญของหมู่บ้านมาประชุมหารือกันหลายครั้ง  จนในที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นพ้องกันว่าควรจัดทำโครงการเสนอหน่วยประสานงานจัดหาทุนสร้างมัสยิดในประเทศไทย  ที่สามารถขอรับบริจาคทุนจากผู้มีจิตศรัทธาชาวตะวันออกกลาง
ที่ประชะชุมได้มีการตกลงกำหนดคณะบุคคลเป็นกรรมการดำเนินการก่อสร้างมัสยิดขึ้นคณะหนึ่ง  เพื่อทำหน้าที่จัดหาทุนและดำเนินการก่อสร้างมัสยิด  โดยที่ประชุมมอบหมายให้นายปรีชา  พยายาม  เป็นประธานคณะกรรมการ  นายปรีชา  พยายาม  จึงได้ติดต่อให้คุณสอแหล้ะ  ประสานการ  เป็นผู้ติดต่อประสานงานขอความชวยเหลือไปยังมูลนิธิเพื่อส่งเสริมจริยธรรม  จังหวัดปัตตานี  เพื่อให้ช่วยติดต่อไปยังผู้ศรัทธาชาวต่างประเทศ
ต่อมาในปี  พ.ศ.๒๕๕๓  คุณสอแหล้ะ  ประสานการ  ได้แจ้งให้ทราบว่าโครงการที่เสนอผ่านมูลนิธิเพื่อส่งเสริมจริยธรรมไปนั้น  ได้รับการตอบรับจากผู้ใจบุญชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรต  ชื่อนายบูอามีม  โดยจะช่วยสนับสนุนเงินทุนมาให้เป็นทุนก่อสร้างมัสยิดเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  คณะกรรมการประสานงานของมูลนิธิเพื่อส่งเสริมจริยธรรม  จึงเดินทางมาประชุมทำข้อตกลงก่อสร้างกับคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างมัสยิด  คณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างมัสยิดของหมู่บ้านจึงได้เสนอแบบแปลนการก่อสร้างเป็นแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  หลังคาเป็นโครงเหล็ก  มุงหลังคาด้วยเมทัลชีท  ติดตั้งโดมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ เมตร  ตัวอาคารมัสยิดกว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๒๖ เมตร
ในเบื้องต้นของการก่อสร้าง ผู้ประสานงานของมูลนิธิฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างและได้ทำขอตกลงกับคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างของมัสยิดของหมู่บ้านว่าชาวบ้านต้องร่วมสมทบทุนด้วยเป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) ประธานคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างมัสยิดของหมู่บ้าน จึงเชิญประชุมชาวบ้านเพื่อปรึกษาหารือจนได้ข้อสรุปตกลงที่จะร่วมสมทบทุนจำนวน ๖๐๐,๐๐๐.- บาทดังกล่าว ตามที่ผู้ประสานงานของมูลนิธิกำหนด แต่ปรากฏว่าหลังจากการก่อสร้างได้ดำเนินการไประยะหนึ่งเงินสมทบทุนจากชาวบ้านสามารถรวบรวมเงินได้เพียง ๔๕๐,๐๐๐.- บาท(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทางผู้แทนมูลนิธิฯเห็นว่าคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างมัสยิดของหมู่บ้านสมทบได้ไม่ครบตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ จึงดำเนินการก่อสร้าง
นายปรีชา พยายาม ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างมัสยิดของหมู่บ้านจึงเข้ารับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างต่อไปด้วยตนเอง  โดยได้ขอยืมเงินจากคุณมานิต  ดำกุล  มาสมทบในการก่อสร้างเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท  และได้ขอกู้เงินเพิ่มเติมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตันมียะฮฺเป็นเงินอีก ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท(หนึ่งล้านบาท)  เพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อในส่วนที่เป็นโครงหลังคาเหล็ก  โดมมัสยิด  และเหล็กมุงหลังคาเมทัลชีท  แต่เมื่อดำเนินการก่อสร้างปรากฏว่ายังขาดเงินทุนก่อสร้างอีก ๒๐๐,๐๐๐.- บาท(สองแสนบาท)  ซึ่งคณะกรรมการมัสยิดต้องจัดหาเป็นเงินยืมจากที่อื่นมาสมทบ
สำหรับเงินกู้ที่ได้ขอกู้มาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตันมียะฮฺที่นำมาใช้เป็นทุนก่อสร้างมัสยิดนั้น  ได้ทำสัญญาผ่อนชำระคืนเงินกู้ภายในเวลา ๕ ปี  สหกรณ์ออมทรัพย์ตันมียะฮฺจึงคิดกำไรเพิ่มอีกเป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท(สามแสนห้าหมื่นบาท)  จึงรวมเป็นเงินที่ต้องผ่อนชำระคืนให้แก่สหกรณ์ฯ  ทั้งสิ้น ๑,๓๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาท)  ซึ่งประชาชนในหมู่บ้านต้องร่วมกันผ่อนชำระเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ ๒๒,๐๐๐.- บาท(สองหมื่นสองพันบาท)  การก่อสร้างได้ดำเนินต่อไปจนแล้วเสร็จ  ใช้เวลาในการก่อสร้าง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๓ – พ.ศ.๒๕๕๕) ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท(สามล้านสามแสนบาท)  เป็นเงินที่ได้รับการช่วยเหลือจากคุณบูฮามีม  ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรท ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งล้านบาท)  ส่วนที่เหลือเป็นเงินกู้ยืมที่พี่น้องชาวบ้านร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้  เป็นเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสามแสนบาท)
มัสยิดแห่งนี้ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗  เลขทะเบียนลำดับที่ ๑๙๙  จังหวัดกระบี่  โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดชุดแรก  จำนวน ๑๕ คน  ดังนี้
๑. นายปรีชา   พยายาม     อิหม่าม
๒. นายวรุฒ บุตรหาบ คอเต็บ
๓. นายม่าหาด  ไร่ใหญ่ บิหลั่น
๔. นายดีน ทองคำ กรรมการ
๕. นายอดีต ผิวดี กรรมการ
๖. นายมนัส สามัญบุตร กรรมการ
๗. นายด้าโอด ยะลา กรรมการ
๘. นายชัยวัฒน์ ไร่ใหญ่ กรรมการ
๙. นายสุชาติ   กาหลง กรรมการ
๑๐. นายร่อเอน ชายกุล กรรมการ
๑๑. นายเกราะ พยายาม กรรมการ
๑๒. นายอ้าหมูด ยะลา กรรมการ
๑๓. นายล่าริ มามาตย์ กรรมการ
๑๔. นายหมาน อายุยืน กรรมการ
๑๕. นายประสาน เกณบุตร กรรมการ
มัสยิดรียาฎุสซอลิฮีน  ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของชุมชนหมู่ที่ ๒ ตำบลคลองเขม้า  ในการพัฒนาคุณาพคนในชุมชนให้เป็นคนดี  มีศีลธรรม  มีความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิต  เป็นมุสลิมที่ดีของชุมชน  และเป็นพลเมืองดีของชาติ  ดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน

   **************************************************************************************************************************
รียาฎุสซอลีฮีน
ทำเนียบคณะกรรมการ
นายวรุฒ. บุตรหาบ นายปรีชา พยายาม นายม่าหาด  ไร่ใหญ่
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
นายวรุฒ. บุตรหาบ นายปรีชา พยายาม นายม่าหาด ไร่ใหญ่
เบอร์โทรศัพท์: 0810908047 เบอร์โทรศัพท์: 0862749073 เบอร์โทรศัพท์: 
นายล่าริ มามาตย์ นายมนัส สามัญบุตร นายหมาน อายุยืน นายโอด ยะลา
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายล่าริ มามาตย์
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายมนัส สามัญบุตร
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายหมาน อายุยืน
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายโอด ยะลา
นายประสาน เกณบุตร นายดีน ทองคำ นายอดีต ผิวดี นายสุชาติ กาหลง
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายประสาน เกณบุตร
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายดีน ทองคำ
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายอดีต ผิวดี
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายสุชาติ กาหลง
นายเกราะ พยายาม นายชัยวัฒน์ ไร่ใหญ่ นายอ้าหมูด ยะลา นายรอเอน ชายกุล
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายเกราะ พยายาม
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายชัยวัฒน์ ไร่ใหญ่
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายอ้าหมูด ยะลา
ประสานงานทั่วไป
นายรอเอน ชายกุล

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th