สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ทะเบียนมัสยิดที่: 203
มัสยิดบ้านนาไทย
ที่ตั้ง หมู่ที่: 1  ถนน/ตรอก/ซอย: นาไทย-อ่าวนาง  ตำบล: อ่าวนาง  อำเภอ: เมือง  จังหวัด: กระบี่  รหัสไปรษณีย์: 81000  เบอร์โทรฯ: 0894447959
ข้อมูลทั่วไป
บ้านนาไทย
ทำเนียบคณะกรรมการ
สุภชัย เหล่าเส็น เจริญ พุฒตานนท์ สุพจน์ เสดสัน
คอเต็บ อิหม่าม บิหลั่น
สุภชัย เหล่าเส็น เจริญ พุฒตานนท์ สุพจน์ เสดสัน
เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์โทรศัพท์: 
กานต์ คล่องสมุทร ส้าเบ็น บุญฤทธิ์ สมบัติ บุญฤทธิ์ สุไหลหมาน คาวิจิตร
เลขานุการ คณะกรรมการ
กานต์ คล่องสมุทร
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
ส้าเบ็น บุญฤทธิ์
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
สมบัติ บุญฤทธิ์
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
สุไหลหมาน คาวิจิตร
สุชาติ สายดำ สมศักดิ์ บุญฤทธิ์ สมพร บุญฤทธิ์ ไสว โสภี
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
สุชาติ สายดำ
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
สมศักดิ์ บุญฤทธิ์
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สมพร บุญฤทธิ์
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
ไสว โสภี
ปราโมทย์ ช่างเรือ ประดิษฐ์ ช่างเรือ สมพงษ์ มานพ พิเชษฐ บุตรแขก
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
ปราโมทย์ ช่างเรือ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
ประดิษฐ์ ช่างเรือ
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
สมพงษ์ มานพ
ประสานงานทั่วไป
พิเชษฐ บุตรแขก

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123

http://www.ick.or.th