สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทำเนียบมัสยิด
อำเภอ/เขต: เมือง
ตำบล/แขวง
ปากน้ำ [1]
กระบี่น้อย [8]
กระบี่ใหญ่ [2]
เขาคราม [8]
เขาทอง [8]
ทับปริก [0]
ไสไทย [9]
อ่าวนาง [7]
หนองทะเล [10]
คลองประสงค์ [5]
อำเภอ/เขต: เขาพนม
ตำบล/แขวง
เขาพนม [0]
เขาดิน [0]
สินปุน [0]
พรุเตียว [0]
หน้าเขา [1]
โคกหาร [0]
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
ตำบล/แขวง
เกาะลันตาใหญ่ [9]
เกาะลันตาน้อย [8]
เกาะกลาง [12]
คลองยาง [9]
ศาลาด่าน [5]
อำเภอ/เขต: คลองท่อม
ตำบล/แขวง
คลองท่อมใต้ [2]
คลองท่อมเหนือ [1]
คลองพน [13]
ทรายขาว [10]
ห้วยน้ำขาว [13]
พรุดินนา [0]
เพหลา [1]
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
ตำบล/แขวง
อ่าวลึกใต้ [1]
อ่าวลึกเหนือ [1]
แหลมสัก [5]
นาเหนือ [0]
คลองหิน [9]
อ่าวลึกน้อย [8]
เขาใหญ่ [0]
คลองยาง [0]
บ้านกลาง [5]
อำเภอ/เขต: ปลายพระยา
ตำบล/แขวง
ปลายพระยา [0]
เขาเขน [0]
เขาต่อ [0]
คีรีวง [0]
อำเภอ/เขต: ลำทับ
ตำบล/แขวง
ลำทับ [0]
ดินอุดม [1]
ทุ่งไทรทอง [0]
ดินแดง [0]
อำเภอ/เขต: เหนือคลอง
ตำบล/แขวง
เหนือคลอง [6]
เกาะศรีบอยา [7]
คลองขนาน [8]
คลองเขม้า [5]
โคกยาง [0]
ตลิ่งชัน [9]
ปกาสัย [1]
ห้วยยูง [0]
หน้าหลักหน้าหลักแผนผังเว็บไซต์แผนผังเว็บไซต์
ประวัติความเป็นมาฯ
ประวัติความเป็นมาฯ
          สำนักงานคณะกรรมการอิสลามกระบี่ ได้ริเริ่มการจัดทำทะเบียนสับปุรุษออนไลน์ขึ้น นับได้ว่าเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศ ที่ได้จัดทำระบบดังกล่าว
          จุดประกายในการริเริ่ม การจัดทำทะเบียนสัปปุรุษ ถือเป็นภารกิจสำคัญของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องเสมอ เพราะทะเบียนสัปปุรุษ เป็นเอกสารข้อมูลในการบริหารมัสยิด เพื่อการพัฒนา การแก้ปัญหาและการประสานงาน ไปสู่เป้าหมายสูงสุด หากมัสยิดมิให้ความสำคัญต่อการจัดทำทะเบียนสัปปุรุษ หรือทะเบียนสัปปุรุษไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ถูกต้อง ระดับปัญหาการบริหารมัสยิด ก็อาจเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ ซึ่งส่วนหนึ่งของสาเหตุดังกล่าวคือ การจัดทำทะเบียนสัปปุรุษประจำมัสยิดไม่เรียบร้อย นั่นเอง
          จากสภาพเดิม ทะเบียนสัปปุรุษ จะให้ทางนายทะเบียนแต่ละมัสยิด จัดเก็บเป็นเอกสาร ตามแบบฟอร์ม ที่ทางกรรมการกลางกำหนด มีการจัดเก็บทุกปี เพื่อรายงานความเปลี่ยนแปลง และขยายตัว ของสัปปุรุษ แต่ผลที่ได้คือ ข้อมูลไม่ครบ จัดเก็บไม่เป็นปัจจุบัน ขาดรายละเอียด ข้อมูลเดิมๆ ซ้ำๆ ทำให้นายทะเบียน สำนักงาน ได้ข้อมูลไม่ตรง และทันสมัย ตัวเลขจำนวนประชากรอิสลามไม่ชัดเจน ทำให้เป็นอุปสรรค ในการบริหารจัดการในหลายด้าน ยากต่อการตรวจสอบ และการบริหารจัดการ
          ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ได้มอบหมายให้นาย (นายเดช ช่างเรือ) ในฐานะนายทะเบียน ได้ไปคิด ริเริ่ม แต่งตั้ง อนุกรรมการ และหาผู้พัฒนาระบบ ทะเบียน สัปปุรุษออนไลน์ขึ้น โดย นายบุญเกิด จิตมั่น พัฒนาระบบ นายวิรัช สีหมุ่น ผู้ดูแลระบบ และที่ปรึกษา

สัปปุรุษออนไลน์ ได้แยกส่วนในการทำงานอยู่ 3 ส่วน ดังนี้
1. ส่วนของมัสยิด ประกอบด้วย รูปมัสยิด ที่ตั้ง ทะเบียนเลขที่ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการ อีก 12 คน รวม 15 คน ที่ต้องให้ทางนายทะเบียนทุกมัสยิด ปรับปรุง ดูแล แก้ไข ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งพิจารณา ให้แต่งกรรมการมัสยิดแต่ละคน ตรงกับงานที่ถนัด ตามหน้าที่ ที่ทางคณะกรรมการอิสลามกำหนด เช่น นายทะเบียน ฝ่ายการเงิน ฝ่าย ฮาลาล เป็นต้น
2. ส่วนของสัปปุรุษ เริ่มด้วยการจัดเก็บข้อมูลราย ครัวเรีอนตามแบบที่ สำนักงานฯ กำหนด โดยการเก็บข้อมูลตามทะเบียนราษฏร์ของกรมการปกครอง เพิ่มเติมในส่วนของ การศึกษา สถานะ
3. ส่วนของที่ดินและทรัพย์สิน รายได้ จ่าย ของมัสยิด จัดเก็บตามแบบฟอร์ม ที่ สำนักงานกำหนด

ประโยชน์ที่ได้
1. รู้ข้อมูลประชากรอิสลามรวมทั้งจังหวัด
2. รู้ว่าในแต่ละมัสยิดมี สัปปุรุษ กี่คน สัปปุรุษนอกเขตกี่คน ปกติกี่คน พิการกี่คน กำพร้ากี่คน หม้าย หย่าร้าง แต่งงาน เข้ารับอิสลาม เกิด เป็นต้น
3. มีการรายงานผลบัญชีรายชื่อ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ ที่หมดวาระ หรือลาออก เสียชีวิต อย่างรวดเร็ว
4. รายงานผลบัญชีทรัพย์สิน ได้ทันที
5. ที่สำคัญคือ ได้ทำให้องค์กรมัสยิดทั้งจังหวัดได้เรียนรู้กับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการพัฒนาในสื่อของโลกออนไลน์ และมีการรวมคนยุคเก่า เข้ากับยุคใหม่อย่างไร่รอยต่อ จากคนทุกช่วงอายุมาทำงานร่วมกัน สร้างความผูกพันให้กับชุมชน รู้เขารู้เรา เพื่อสร้างผู้นำของอิสลาม ในอนาคต ต่อไป

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

http://www.ick.or.th