สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทำเนียบมัสยิด
อำเภอ/เขต: เมือง
ตำบล/แขวง
ปากน้ำ [1]
กระบี่น้อย [8]
กระบี่ใหญ่ [2]
เขาคราม [8]
เขาทอง [8]
ทับปริก [0]
ไสไทย [9]
อ่าวนาง [7]
หนองทะเล [10]
คลองประสงค์ [5]
อำเภอ/เขต: เขาพนม
ตำบล/แขวง
เขาพนม [0]
เขาดิน [0]
สินปุน [0]
พรุเตียว [0]
หน้าเขา [1]
โคกหาร [0]
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
ตำบล/แขวง
เกาะลันตาใหญ่ [9]
เกาะลันตาน้อย [8]
เกาะกลาง [12]
คลองยาง [9]
ศาลาด่าน [5]
อำเภอ/เขต: คลองท่อม
ตำบล/แขวง
คลองท่อมใต้ [2]
คลองท่อมเหนือ [1]
คลองพน [13]
ทรายขาว [10]
ห้วยน้ำขาว [13]
พรุดินนา [0]
เพหลา [1]
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
ตำบล/แขวง
อ่าวลึกใต้ [1]
อ่าวลึกเหนือ [1]
แหลมสัก [5]
นาเหนือ [0]
คลองหิน [9]
อ่าวลึกน้อย [8]
เขาใหญ่ [0]
คลองยาง [0]
บ้านกลาง [5]
อำเภอ/เขต: ปลายพระยา
ตำบล/แขวง
ปลายพระยา [0]
เขาเขน [0]
เขาต่อ [0]
คีรีวง [0]
อำเภอ/เขต: ลำทับ
ตำบล/แขวง
ลำทับ [0]
ดินอุดม [1]
ทุ่งไทรทอง [0]
ดินแดง [0]
อำเภอ/เขต: เหนือคลอง
ตำบล/แขวง
เหนือคลอง [6]
เกาะศรีบอยา [7]
คลองขนาน [8]
คลองเขม้า [5]
โคกยาง [0]
ตลิ่งชัน [9]
ปกาสัย [1]
ห้วยยูง [0]
หน้าหลักหน้าหลักแผนผังเว็บไซต์แผนผังเว็บไซต์
ทรัพย์สินพัสดุและคุรุภัณฑ์ฯ
ทะเบียนข้อมูล: กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินมัสยิด
ลำดับ ชื่อมัสยิด ประเภทเอกสารสิทธิ์ จำนวนเนื้อที่
ไร่ งาน ตารางวา
1  บ้านช่องพลี (นูริ้นหยันน๊ะ)  โฉนดที่ดิน
2  บ้านช่องพลี (นูริ้นหยันน๊ะ)  โฉนดที่ดิน 64 
3  บ้านห้วยลึก  โฉนดที่ดิน ( น.ส.4 จ.) 47 
4  บ้านห้วยลึก  โฉนดที่ดิน ( น.ส.4 จ.)
5  บ้านห้วยลึก  โฉนดที่ดิน ( น.ส.4 จ.) 60 
6  บ้านโล๊ะบาหรา  น.ส.3 ก 50 
7  บ้านโล๊ะบาหรา  น.ส.3 ก 30 
8  บ้านโล๊ะบาหรา  น.ส.3 ก 24 
9  บ้านโล๊ะบาหรา  น.ส.3 ก 59 
10  บ้านโล๊ะบาหรา  น.ส.3 ก 23 
11  อะห์ลิตตักวา  โฉนดที่ดิน
12  อะห์ลิตตักวา  โฉนดสวนปาลม์
13  บ้านคลองปิ้ง  -
14  นูรุลฮูดา(ห้วยน้าขาว)  โฉนด 50 
15  บ้านคลองยวน  โฉนด 77 
16  บ้านคลองยวน  โฉนด 87 
17  บ้านคลองยวน  โฉนด 97 
18  ประชาพัฒนา(บ้านช่องเขา)  โฉนด 40 
19  ดารุสซุนนะฮ์  โฉนด 88 
20  ดารุสซุนนะฮ์  โฉนด 69 
21  บ้านคลองยาง  น.ส.3 57 
22  บ้านคลองยาง  น.ส.3ก 23 
23  บ้านคลองยาง  น.ส.3 12 
24  สามัคคีมัสยิด  นส.3ก
25  สามัคคีมัสยิด  กูโบร์สาธารณะ
26  บ้านเกาะปอ  นส.3 ก
27  บ้านเกาะปอ  ที่ดินวากัพ
28  บ้านทุ่งโต๊ะหยุม  นส.3 ก. 50 
29  มุสลิมสามัคคี  โฉนด
30  มุสลิมสามัคคี  ไม่มีเอกสารแสดงสิทธิ์
31  มุสลิมสามัคคี  นส3ก 90 
32  มุสลิมสามัคคี  โฉนด 42 
33  นูรุลเอี๊ยะซาน-บ้านท่าคลอง  น.ส.3 ก 89 
34  บ้านท่ามะพร้าว  ที่ดินปลูกสร้างมัสยิด
35  บ้านหนองทะเล  น.ส.๔ จ. 87 
36  บ้านน้ำจาน  โฉนด 40.9 
37  บ้านคลองไคร  โฉนด 77 
38  บ้านคลองไคร  โฉนด 82 
39  บ้านคลองไคร  โฉนด 77 
40  บ้านคลองไคร  โฉนด 77 
41  บ้านนาออก  โฉนดที่ดิน 97 
42  บ้านนาออก  โฉนดที่ดิน 27 
43  ดารุ้ลมุตตากีน (บ้านนาทุ่งกลาง)  น.ส.2
44  ดารุ้ลมุตตากีน (บ้านนาทุ่งกลาง)  ส.ค.1
45  มูเนาวเราะห์ ( มัสยิดบ้านอ่าวนาง)  โฉนดที่ดิน 90 
46  มูเนาวเราะห์ ( มัสยิดบ้านอ่าวนาง)  โฉนดที่ดิน 49 
47  มูเนาวเราะห์ ( มัสยิดบ้านอ่าวนาง)  ส.ธ.1 29 
48  มูเนาวเราะห์ ( มัสยิดบ้านอ่าวนาง)  ท.ด.3 73 
49  บ้านแหลมกรวด  ที่ดินวากัพ 15 
50  บ้านแหลมกรวด  ที่ดินวากัพ 60 
51  บ้านแหลมกรวด  ที่ดินวากัพ
52  นูรุ้ลอีบาดะห์(คลองประสงค์)  น.ส.๓.ก. 38 
53  ดารุ้ลเอี๊ยะซาน  ที่ตินสปก.ภ.บ.ท.5 20  2000 
54  ดารุ้ลเอี๊ยะซาน  ภ.บ.ท.5 15  60  24000 
55  นูหรนฮีดาย๊ะห์(บ้านคลองหิน)  ที่ดิน
56  นูหรุนอิสลาม(ตลิ่งชัน)  โฉนดที่ดิน 11 
57  รอชีดาตุลอิสลามียะห์(บ้านเขาดิน)  โฉนด 16 
58  ดารุ้ลฮูดา  โฉนดที่ดิน 10 
59  บ้านแหลมป่อง  น.ส.3ก.เอลที่944 34 
60  บ้านแหลมป่อง  น.ส.3ก.เอลที่945 55 
61   บั๊วะ (บ้านเกาะปู)  ส.ค.1
62   บั๊วะ (บ้านเกาะปู)  ส.ป.ก.
63  บ้านคลองแรด  โฉนด 97 
64  บ้านคลองแรด  โฉนด 97 
65  บ้านคลองแรด  ที่ดินกุโบร ปลูกปาล์ม 18  97 
66  อัตตักวา  โฉนด
67  บ้านทุ่งครก  นส.3
68  บ้านเกาะฮั่ง  เนื้อที่มัสยิด
69  บ้านหลังเกาะ  โฉนด 32 
70  บ้านคลองขนาน  นส3
71  นูรุ้ลอีหม่าน(บ้านโคกแค)  โฉนด 34 
72  บ้านบ่อม่วง (บ้านตก)  โฉนดเลขที่ 36 
73  แหลมทองพัฒนาวังหิน  นส3
74  ห้วยน้ำขาวนุ้ย  นส4ข 12 
75  บ้านทรายขาว  ที่วา่ง
76  บ้านทรายขาว  โฉนดที่ดิน 42 
77  บ้านทุ่ง  โฉนด ปี พ.ศ.2519
78  บ้านทุ่ง  โฉนด ปี พ.ศ.2555
79  บ้านทุ่ง  โฉนด ปี พ.ศ.2495 17  80 
80  บ้านทุ่ง  โฉนด ปี พ.ศ.2525
81  บ้านคลองม่วง  โฉนด
82  บ้านคลองกรวด  ไม่มีหลักฐาน(ภทบ5)
83  บ้านคลองจิหลาด  หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 45 
84  อันวารุดดีน  โฉนด
85  บ้านคลองนิน  นส 3ก 15 
86  บ้านโละดูหยง  นส3ก
87  บ้านกลาง(บ้านทุ่ง)  โฉนดที่ดิน 75 
88  บ้านคลองย่าหนัด  โฉนด 62 
89  บ้านคลองย่าหนัด  โฉนด 10 
90  นูรุ้ลยันนะห์(เขาค้อม)  โฉนด 69 
91  นูรุ้ลยันนะห์(เขาค้อม)  โฉนด 32 
92  บ้านทุ่งล้อ  โฉนดทีดิน 33  49 
93  บ้านห้วยจำปูน  โฉนดที่ดิน 75 
94  บ้านคลองโตนด  ดินว่าง
95  บ้านคลองโตบ (ญันนาตุ้ลฮาซานะห์)  น.ส.3ก.
96  บ้านคลองโขง  น.ส.3ก
97  นูรุ้ลฮีดายะห์(หินลับ)  นส 3
98  นูรุ้ลฮีดายะห์(หินลับ)  นส 3
99  บ้านคลองหมาก  ตัวอาคาร 21 
100  บ้านคลองหมาก  ที่ดินสุสาน
101  บ้านคลองหมาก  ศาลา 17 
102  อัดฎีนุนฮูดา  น.ส.3ก 74 
103  อัดฎีนุนฮูดา  น.ส.3ก 65 
104  บ้านนานอก  นส3 98 
105  ดารุลอามาล  โฉนดที่ดิน
106  บ้านนาคลองพน  ที่ดินมัสยิด 23 
107  บ้านนาคลองพน  ที่ดินมัสยิด 57 
108  บ้านร่าหมาด  ช้อน 350 

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

http://www.ick.or.th