สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิด login เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทำเนียบมัสยิด
อำเภอ/เขต: เมือง
ตำบล/แขวง
ปากน้ำ [1]
กระบี่น้อย [8]
กระบี่ใหญ่ [2]
เขาคราม [8]
เขาทอง [8]
ทับปริก [0]
ไสไทย [9]
อ่าวนาง [7]
หนองทะเล [10]
คลองประสงค์ [5]
อำเภอ/เขต: เขาพนม
ตำบล/แขวง
เขาพนม [0]
เขาดิน [0]
สินปุน [0]
พรุเตียว [0]
หน้าเขา [1]
โคกหาร [0]
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา
ตำบล/แขวง
เกาะลันตาใหญ่ [9]
เกาะลันตาน้อย [8]
เกาะกลาง [12]
คลองยาง [9]
ศาลาด่าน [5]
อำเภอ/เขต: คลองท่อม
ตำบล/แขวง
คลองท่อมใต้ [2]
คลองท่อมเหนือ [1]
คลองพน [13]
ทรายขาว [10]
ห้วยน้ำขาว [13]
พรุดินนา [0]
เพหลา [1]
อำเภอ/เขต: อ่าวลึก
ตำบล/แขวง
อ่าวลึกใต้ [1]
อ่าวลึกเหนือ [1]
แหลมสัก [5]
นาเหนือ [0]
คลองหิน [9]
อ่าวลึกน้อย [8]
เขาใหญ่ [0]
คลองยาง [0]
บ้านกลาง [5]
อำเภอ/เขต: ปลายพระยา
ตำบล/แขวง
ปลายพระยา [0]
เขาเขน [0]
เขาต่อ [0]
คีรีวง [0]
อำเภอ/เขต: ลำทับ
ตำบล/แขวง
ลำทับ [0]
ดินอุดม [1]
ทุ่งไทรทอง [0]
ดินแดง [0]
อำเภอ/เขต: เหนือคลอง
ตำบล/แขวง
เหนือคลอง [6]
เกาะศรีบอยา [7]
คลองขนาน [8]
คลองเขม้า [5]
โคกยาง [0]
ตลิ่งชัน [9]
ปกาสัย [1]
ห้วยยูง [0]
หน้าหลักหน้าหลักแผนผังเว็บไซต์แผนผังเว็บไซต์
ทะเบียนข้อมูลสัปปุรุษฯ
ทะเบียนข้อมูล: สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน ทั้งหมดจำนวน 123,325 คน
อำเภอ:
ทะเบียน
มัสยิดที่
มัสยิด สถานที่ตั้ง จำนวน
ครอบครัว
จำนวน
สัปปุรุษ(คน)
หมู่ ตำบล อำเภอ
0 ดารุลฮีดายะห์ (รอจดทะเบียน) 11 คลองพน คลองท่อม 72  380 
0 บ้านเกาะจำ(รอจดทะเบียน) 3 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง 68  219 
0 อัสซอหาบะห์ (ปากหรา) 5 ตลิ่งชัน เหนือคลอง 78  313 
0 อัลมูญาฮีดีน 6 ห้วยน้ำขาว คลองท่อม 46  255 
0 อิซลาฮุดดีน 1 แหลมสัก อ่าวลึก 32  142 
0 บ้านอ่าวบุนโตด 6 เกาะกลาง เกาะลันตา 30  169 
1 บ้านจำปาสระ 1 เขาทอง เมือง 134  475 
2 บ้านทุ่ง 1 เขาคราม เมือง 264  1,265 
3 บ้านแหลมป่อง 3 หนองทะเล เมือง 65  333 
4 บ้านไหนหนัง 3 เขาคราม เมือง 322  1,710 
5 บ้านหนองทะเล 1 หนองทะเล เมือง 286  1,194 
6 บ้านหว่างคลอง 4 กระบี่น้อย เมือง 79  388 
7 บ้านคลองแห้ง 5 อ่าวนาง เมือง 248  1,087 
8 บ้านคลองจิหลาด 3 ไสไทย เมือง 244  1,041 
9 บ้านเกาะกลาง 1 คลองประสงค์ เมือง 277  1,292 
10 บ้านเขากลม 7 หนองทะเล เมือง 306  1,051 
11 บ้านคลองหวายเล็ก 6 คลองขนาน เหนือคลอง 143  687 
12 มะขามทอง 2 เขาทอง เมือง 86  316 
13 บ้านคลองรั้ว 1 ตลิ่งชัน เหนือคลอง 167  811 
14 มูเนาวเราะห์ ( มัสยิดบ้านอ่าวนาง) 2 อ่าวนาง เมือง 212  723 
15 บ้านไร่ใหญ่ 1 เหนือคลอง เหนือคลอง 309  1,477 
16 บ้านตลิ่งชัน 2 ตลิ่งชัน เหนือคลอง 79  342 
17 บ้านควน 1 คลองขนาน เหนือคลอง 287  1,161 
18 บ้านคลองหมาก 3 คลองขนาน เหนือคลอง 367  1,558 
19 บ้านคลองประสงค์ 2 คลองประสงค์ เมือง 92  435 
20 บ้านคลองยวน 3 ตลิ่งชัน เหนือคลอง 238  1,142 
21 บ้านนานอก 11 กระบี่น้อย เมือง 171  781 
22 บ้านอ่าวน้ำเมา 5 ไสไทย เมือง 164  624 
23 บ้านน้ำจาน 2 กระบี่น้อย เมือง 272  1,261 
24 บ้านบากัน 2 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก 314  1,615 
25 บ้านอ่าวลึกน้อย 3 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก 120  536 
26 บ้านเหนือคลอง 2 บ้านกลาง อ่าวลึก 57  254 
27 ดาริลอามาน(บ้านควนโอ) 5 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก 98  506 
28 บ้านนบใหม่ 4 คลองหิน อ่าวลึก 134  650 
29 บ้านแหลมสัก 3 แหลมสัก อ่าวลึก 155  698 
30 บ้านในยวน 1 อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก 75  403 
31 บ้านคลองย่าหนัด 4 เกาะกลาง เกาะลันตา 263  997 
32 บ้านปากคลอง 3 เกาะกลาง เกาะลันตา 49  259 
33 บ้านเจ๊ะหลี 3 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา 108  365 
34 บ้านคลองนิน 6 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา 194  733 
35 บ้านโล๊ะใหญ่ 4 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา 147  769 
36 บ้านร่าหมาด 2 เกาะกลาง เกาะลันตา 212  1,015 
37 บ้านหลังสอด 1 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา 200  898 
38 บ้านคลองยาง 2 คลองยาง เกาะลันตา 85  441 
39 บ้านคลองไคร 10 คลองพน คลองท่อม 477  2,116 
40 บ้านทุ่งครก 11 คลองพน คลองท่อม 165  756 
41 บ้านคลองขนาน 3 คลองท่อมใต้ คลองท่อม 354  1,467 
42 บ้านนาคลองพน 3 คลองพน คลองท่อม 342  1,260 
43 บ้านท่ามะพร้าว 9 คลองพน คลองท่อม 306  1,363 
44 บ้านห้วยลึก 1 ทรายขาว คลองท่อม 457  1,900 
ถัดไป หน้าท้ายสุด

http://masjid.ick.or.th
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางข้อมูลสัปปุรุษออนไลน์
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ปรึกษา: นายวิรัช สีหมุ่น โทรฯ: 086-159-6554  ผู้พัฒนาระบบ: นายบุญเกิด จิตมั่น โทรฯ: 086-942-6123
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

http://www.ick.or.th